Klimaat­ver­an­de­ring brengt meer extreme weers­om­stan­dig­he­den met zich mee. Daarom is in het Delta­pro­gramma 2015 afgespro­ken dat Neder­land in 2050 klimaat­be­sten­dig en water­ro­buust moet zijn ingericht.

Om de toekomst het hoofd te kunnen bieden, dient de stad beter bestand te zijn tegen hitte, droogte, water­over­last en eventu­ele overstro­min­gen. Dat kan bijvoor­beeld door vergroe­ning , het opvan­gen van water op water­plei­nen, met drijvende wonin­gen, of door verplaat­sing van vitale infrastructuur.

De Bomen­rid­ders zien in het Delta­pro­gramma een krach­tig argument om ook in Dordrecht het groen, waarin bomen een centraal element vormen, te bescher­men en uit te breiden.

Hitte

In verband met de vorming van zgn. hitte-eilan­den is van belang te weten dat elke toename van 1% van de bedek­kings­graad door bomen leidt tot een vermin­de­ring van de stads­tem­pe­ra­tuur­stij­ging midden op de dag met 0,04 tot 0,2°C. Bedek­kings­graad’ staat hierbij voor de hoeveel­heid bodem die wordt bedekt door het blader­dek van de aanwe­zige bomen.

Het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Milieu (RIVM) en de Vlaamse Instel­ling voor Techno­lo­gisch Onder­zoek (VITO) hebben via atlasnatuurlijkkapitaal.nl een kaarten­reeks beschik­baar gesteld, waarop bijv. de gevol­gen van hitte voor de stad goed waarneem­baar zijn.

Luchtkwaliteit

De lucht­kwa­li­teit wordt ongun­stig beïnvloed door hogere temperaturen.

Wateroverlast

In verband met water­over­last is van belang te weten dat een volwas­sen eik 150 liter water per dag opneemt en een volwas­sen populier zelfs 10 maal zoveel. Een volwas­sen boom verdampt wel 100 liter water per dag.  

 

Afbeel­ding: Atlas Natuur­lijk Kapitaal