Overheid

Bomen algemeen

 • Bomenbieb.nl : Over boomsoor­ten, boomgas­ten en bijzon­dere bomen.
 • Nature Today : Nature Today houdt u op de hoogte van de actuele gebeur­te­nis­sen in de natuur in Neder­land en daarbui­ten. Biolo­gen geven u dagelijks infor­ma­tie over onder andere vlinders, zoogdie­ren, amfibieën, libel­len, planten, zeedie­ren en vogels. Nature Today is voort­ge­ko­men uit Natuurbericht.
 • Bomenzijnbelangrijk.nl : Bomen bepalen ons leefkli­maat. Ze geven zuurstof en schaduw. Mensen voelen zich fijn in de buurt van bomen, kinde­ren spelen er graag en bomen geven rust en ontspan­ning. En nog heel veel meer….
 • Probos : Als onafhan­ke­lijk kennis­in­sti­tuut stelt Stich­ting Probos het belang van het bos centraal. Wij zetten ons in voor duurzaam bosbe­heer en bosuit­brei­ding in Neder­land én daarbuiten.
 • Bomengids.nl  : Online bomen­gids voor Europa. About trees and forests
 • Atlas Natuur­lijk Kapitaal  : De natuur als een bron van inspi­ra­tie en kennis om de majeure uitda­gin­gen van dit moment als verste­de­lij­king en klimaat­ver­an­de­ring duurzaam op te lossen. De Atlas Natuur­lijk Kapitaal (ANK) helpt daarbij.
 • Stads­bo­men vademe­cum 3A : boomcon­trole en onder­zoek. Kosten: € 51 inclu­sief verzendkosten.
 • Botanic Gardens Conser­va­tion Inter­na­ti­o­nal: Global Tree Portal
 • Bomenwijzer.be: handige online bomenen­cy­clo­pe­die van het Vlaamse Agent­schap Natuur en Bos
 • The Tree Library: Canadese Digitale database over bomen met gedetail­leerde infor­ma­tie over ruim 300 geslach­ten en meer dan 1200 soorten bomen van over de hele wereld.
 • Meer bomen nu : Meer Bomen Nu verplant zaailin­gen van kansarme naar kansrijke plekken.
 • Flora van Neder­land : Een laagdrem­pe­lige bron van planten­ken­nis voor iedereen.
 • Top tien ‘klimaat­knal­lers’ voor in de stad : Boomkwe­kers zetten boomsoor­ten op een rij die zich bewezen hebben in versteend milieu en het goed doen in de stad. (bron: Boomzorg.nl)
 • Ecosia ‑Deze zoekma­chine plant bomen terwijl je zoekt. 
  Ecosia gebruikt de winst die ze maken met behulp van zoekop­drach­ten om bomen te planten. Deze bomen worden geplant waar ze het hardst nodig zijn. Instal­leer de gratis browser­ex­ten­tie en plant bomen met elke zoekopdracht.
 • Bomen spannen de kroon, het bomen­ma­ni­fest : een gezamen­lijk manifest van IVN, Stich­ting De Stad, Bomen­rid­ders Dordrecht en het Platform Duurzaam Dordrecht

   

   

   

Colofon

Beeld

 • De bomen­rid­ders, en redacteuren

Tekst

 • Actueel columns: John Steegh
 • Website redac­tie

Met dank aan: