In Neder­land hebben veel gemeen­tes een eigen registra­tie voor hun monumen­tale bomen in het leven geroe­pen. Daarnaast kent Neder­land een Lande­lijk Regis­ter van Monumen­tale Bomen. En er is een registra­tie van monumen­tale bomen wereldwijd.

In Dordrecht krijgt een boom de monumen­tale status wanneer de boom:

 • tenmin­ste 80 jaar oud is (crite­rium leeftijd), en
 • in een goede condi­tie verkeert (crite­rium vitaliteit).

Daarnaast dient de boom te voldoen aan één van de volgende criteria:

 1. monumen­tale boom volgens de lande­lijke Bomenstichting;
 2. herden­kings­boom;
 3. voor 1940 geplant;
 4. stamdoor­snede groter dan 115 cm;
 5. dendro­lo­gisch van beteke­nis: zeldzaam wat betreft geslacht, soort, varië­teit of ras, stamdi­a­me­ter groter dan 29 cm.

Een advies­raad adviseert het College van B&W over de monumen­tale bomen.

 

In het Lande­lijk Regis­ter van Monumen­tale Bomen zijn bomen opgeno­men die volgens de Bomenstich­ting van natio­naal belang zijn. In veel geval­len gaat het om bomen met een hoge leeftijd gecom­bi­neerd met een bijzon­dere schoon­heid of zeldzaam­heids­waarde, of een beeld­be­pa­lende functie voor de omgeving. Het regis­ter bevat op dit moment zo’n kleine 15.000 objec­ten: solitaire bomen, lanen en boomgroe­pen. Op 5 juni 2015 is de website van het Lande­lijk Regis­ter van Monumen­tale Bomen geopend. De basis­ge­ge­vens van de boom zijn te vinden en vaak zijn (histo­ri­sche) foto’s van de boom aan te klikken.

Crite­ria

Er zijn drie voorwaar­den waaraan bomen moeten voldoen om in het Lande­lijk Regis­ter van Monumen­tale Bomen te worden opgenomen:

 1. De boom moet een minimale leeftijd van 80 jaar hebben;
 2. De boom dient voldoende gezond te zijn en een levens­ver­wach­ting te hebben van minimaal 10 jaar;
 3. De boom moet verder voldoen aan één van de volgende criteria:
  • is beeld­be­pa­lend voor de omgeving;
  • is cultuur­his­to­risch waarde­vol: stand­plaats is een belang­rijke plek in de (lokale) geschiedenis;
  • is dendro­lo­gisch waarde­vol: zeldzame soort of variëteit;
  • is natuur­we­ten­schap­pe­lijk of ecolo­gisch waarde­vol: is het een moeder­boom, herbergt de boom bijzon­dere planten en/of dieren;
  • heeft zeldzaam­heids­waarde: omvang, hoogte, ouder­dom of anders­zins opval­lend in provin­ci­aal of lande­lijk perspectief.

 

Lijst en platte­grond monumen­tale bomen

> Bekijk hier de meest recente lijst met monumen­tale bomen via Dordrecht.nl

> Bekijk hier de monumen­tale bomen via het Lande­lijk Regis­ter Monumen­tale bomen

> Bekijk hier de website ‘Monumen­tal Trees’. U vindt er duizen­den foto’s van bomen en hun locatie­de­tails. Ook van bomen in Dordrecht!

 

Wandel­route langs (monumen­tale) bomen

De gemeente Dordrecht heeft ism de lande­lijke Bomenstich­ting een speci­ale bomen­wan­de­ling in het stads­cen­trum samen­ge­steld. Een aantal bomen daarvan heeft de monumen­tale status.

> Download Wandelroute via de lande­lijke bomenstich­ting (pdf)

(Helaas is de papie­ren versie van het boekje uitverkocht)