Inleiding

De Bomen­rid­ders Dordrecht verwerkt persoons­ge­ge­vens van haar bestuur­ders, donateurs, leveran­ciers en relaties. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvan­gen, bijvoor­beeld via onze website, e‑mail, telefoon of app. Wij verwer­ken uw persoons­ge­ge­vens volgens de regels van de Algemene Veror­de­ning Gegevens­be­scher­ming (‘AVG’). Met deze priva­cy­ver­kla­ring infor­me­ren wij u over hoe wij met deze persoons­ge­ge­vens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoons­ge­ge­vens wij verwer­ken hangt af van de precieze dienst en omstan­dig­he­den. Veelal gaat het om één of meer van de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Functie contact­per­so­nen;
  • Geboor­te­da­tum en –plaats;
  • Geslacht;
  • Contact­ge­ge­vens (e‑mailadressen, telefoon­num­mers) en naam en functie van contactpersonen;
  • Kopie identi­teits­be­wij­zen;
  • Burger­ser­vi­ce­num­mer (alleen indien nodig);
  • Bankre­ke­ning­num­mer;
  • Gegevens over uw activi­tei­ten op onze website, IP-adres, inter­net­brow­ser en apparaat type.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal geval­len verwer­ken wij de persoons­ge­ge­vens om te kunnen voldoen aan een wette­lijke verplich­ting, maar meestal doen wij dat om uitvoe­ring te kunnen geven aan onze overeen­komst met u of uw donateur­schap. Sommige gegevens worden vastge­legd om prakti­sche of efficien­cy­re­de­nen, waarvan we ervan uit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

• commu­ni­ca­tie en informatievoorziening;

Boven­staande betekent concreet ook dat wij u persoons­ge­ge­vens gebrui­ken voor marke­ting­doel­ein­den als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn.

In voorko­mende geval­len kan het zijn dat wij persoons­ge­ge­vens om andere dan boven­staande redenen willen verwer­ken en dat we u daar expli­ciet toestem­ming voor zullen vragen. Indien wij persoons­ge­ge­vens die wij mogen verwer­ken op basis van uw toestem­ming ooit voor andere of meer doelen willen verwer­ken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestem­ming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoons­ge­ge­vens ook gebrui­ken om de rechten of eigen­dom­men van onszelf en die van onze gebrui­kers te bescher­men en, zo nodig, om te voldoen aan gerech­te­lijke procedures.

De Bomen­rid­ders Dordrecht, Postadres,  algemeen@bomenriddersdordrecht.nl, www.bomenriddersdordrecht.nl, KvK nr.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienst­ver­le­ning kunnen wij gebruik­ma­ken van diensten van derden, bijvoor­beeld als deze derden over speci­a­lis­ti­sche kennis of midde­len beschik­ken, die wij niet in huis hebben. Denk bijvoor­beeld aan de bijstand van een jurist in een proce­dure die samen met ons voert.

Dit kunnen zogenaamde verwer­kers of subver­wer­kers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoons­ge­ge­vens zullen verwer­ken. Andere derden die welis­waar strikt genomen geen verwer­ker zijn van de persoons­ge­ge­vens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoor­beeld onze systeem­be­heer­der, leveran­ciers of hosting­par­tijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betref­fende uw opdracht inwin­nen. Als het inscha­ke­len van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoons­ge­ge­vens of die zij zelf vastleg­gen en/of anders­zins bewer­ken, zullen wij met die derden (schrif­te­lijk) overeen­ko­men dat zij alle verplich­tin­gen van de AVG zullen naleven. Uiter­aard zullen wij alleen derden inscha­ke­len van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouw­bare partijen zijn die adequaat met persoons­ge­ge­vens omgaan en overi­gens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoons­ge­ge­vens slechts mogen verwer­ken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiter­aard kan het ook zo zijn dat wij uw persoons­ge­ge­vens aan derden moeten verstrek­ken in verband met een wette­lijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoons­ge­ge­vens zonder uw expli­ciete toestem­ming aan derden verstrek­ken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoons­ge­ge­vens niet langer verwer­ken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grond­sla­gen voor de verwer­king’). Dit betekent dat uw persoons­ge­ge­vens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betref­fende doelen te berei­ken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wette­lijke bewaar­plich­ten (bijvoor­beeld de fiscale bewaar­plicht) of in verband met voorschrif­ten vanuit onze beroepsvereniging.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescher­ming van de persoons­ge­ge­vens passende organi­sa­to­ri­sche en techni­sche maatre­ge­len getrof­fen voor zover die in redelijk­heid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te bescher­men belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, recti­fi­ca­tie of verwij­de­ring van de persoons­ge­ge­vens die wij van u hebben (behou­dens uiter­aard indien dit eventu­ele wette­lijke verplich­tin­gen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwer­kers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdra­gen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

De Bomen­rid­ders Dordrecht, Postadres, algemeen@bomenriddersdordrecht.nl, www.bomenriddersdordrecht.nl

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betref­fende persoons­ge­ge­vens dan stellen wij u, behou­dens zwaar­we­gende redenen, daarvan onver­wijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevol­gen voor uw persoon­lijke levens­sfeer en de verwe­zen­lij­king daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoons­ge­ge­vens alleen verwer­ken binnen de Europese Econo­mi­sche Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schrif­te­lijke afspra­ken overeen­komt. Uitzon­de­ring hierop zijn situa­ties waarin wij contact­mo­men­ten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoor­beeld bezoe­kers­aan­tal­len en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgesla­gen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analy­tics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’- gecer­ti­fi­ceerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese priva­cy­re­gel­ge­ving. Overi­gens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoe­lige persoons­ge­ge­vens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen

Wellicht behoeft ons priva­cy­be­leid in de toekomst aanpas­sing en/of moder­ni­se­ring. Wij houden ons dan ook het recht voor om wijzi­gin­gen aan te brengen in deze priva­cy­ver­kla­ring. De meest recente versie van de priva­cy­ver­kla­ring is steeds van toepas­sing en is te vinden op onze website.

Tot slot

Wij hopen u met deze priva­cy­ver­kla­ring een helder beeld te hebben gegeven van ons priva­cy­be­leid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoons­ge­ge­vens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreek­punt voor priva­cy­as­pec­ten bij onze organi­sa­tie is Marleen van Arkel, jurist@debomenridders.nl.

Bomen­rid­ders Dordrecht
Postadres
algemeen@bomenriddersdordrecht.nl | www.bomenriddersdordrecht.nl